BUS mottok 179 henvendelser i løpet av 2019. Antall henvendelser har økt med 32, fra 147 henvendelser i 2018. Likt som årene før kom den største delen av henvendelsene i januar og september. Det er derimot nedgang i antall henvendelser som er «blitt til sak», fra 94 (tilsvarer 64%) i 2018 til 70 (tilsvarer 39%) i 2019. Likevel har vi en egen andel saker som overføres fra semesteret før, og som dermed også blir en del av arbeidsmengden. Antall overføringssaker har økt fra 26 (tilsvarer 18%) i 2018 til hele 53 (tilsvarer 30%) i 2019. I 2019 var det totalt 123 aktive klientsaker, mot 120 i 2018. Statistikken viser også at 18 av henvendelsene i 2019 er fra klienter som har vært på BUS tidligere. De fleste henvender seg til BUS via telefon.

Hva henvendelsene gjaldt

61 (tilsvarer 34%) av de som kontaktet BUS i 2019 ønsket å få hjelp til å klargjøre rettighetene sine (se figur 2). Denne kategorien var også størst i 2018. Antall henvendelser som omhandler hjelp til å fylle ut skjemaer og fremme søknader har økt fra 32 (tilsvarer 22%) i 2018 til 60 (tilsvarer 33%) i 2019. Det var også 48 (tilsvarer 27%) av henvendelsene som omhandlet hjelp til å fremme klage, 45 (tilsvarer 25%) som ønsket hjelp til å ta kontakt med hjelpeapparatet og 39 (tilsvarer 22%) som ønsket informasjon om hjelpeapparatet. Utover dette var det også noen som ønsket hjelp i forbindelse med helseproblem, oppholdstillatelse og familiegjenforening. Vi har også klienter som primært ønsker samtale og noen å snakke med. De som kommer til BUS har gjerne flere utfordringer de ønsker hjelp til, og tabellen viser prosentmessig hvor mange ganger de gitte problemstillingene ble presentert. Under kategorien «andre grunner» er det henvendelser fra klienter som blant annet trengte hjelp til alt fra å få kontroll på økonomien, hjelp til å forstå vedtak, undersøke bolig og hjelp til dagligdagse ting.

Årsmelding 2019